پروژه های اجرا شده

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت قند شیرین گستر بروجرد شرکت قند شیرین گستر بروجرد

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت تجهیز طب بارمان شرکت تجهیز طب بارمان

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت توان باطری شرکت توان باطری

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: سختی گیر

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت درریز شرکت درریز

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: سیستم های تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت فولاد ذوب آمل شرکت فولاد ذوب آمل

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت چکاد چاپ شرکت چکاد چاپ
1 2 3 4 5  ...