پروژه های اجرا شده

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت آرین صنعت شرکت آرین صنعت

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)-دریایی

امکانات: آب شیرین کن دریایی

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت یکتا تهویه اروند شرکت یکتا تهویه اروند

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت آشیانه سبز تهران شرکت آشیانه سبز تهران

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

تولیدات دارویی گرمسار تولیدات دارویی گرمسار

محل اجرا: سیستم تصفیه آب

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: سیستم های تصفیه آب

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت نکا نوین شرکت نکا نوین

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت شیرین سیب ارومیه شرکت شیرین سیب ارومیه
1 2 3 4 5  ...