پروژه های اجرا شده

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

سپید گوشت مشهد سپید گوشت مشهد

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

قند صنوبری قند صنوبری

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

شرکت فارس فریم لنز شرکت فارس فریم لنز

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: بخش رنگ بهمن دیزل

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

ماشین سازی نیرو محرکه ماشین سازی نیرو محرکه

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

دانشگاه علوم پزشکی اهواز جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی اهواز جندی شاپور

محل اجرا: سیستم تصفیه آب (اسمز معکوس)

بخش ها: قم ( صنعتی و شرب)

امکانات: آب شیرین کن

وضعیت: پایان یافته

توضیحات:

متروی قم ( مونوریل ) متروی قم ( مونوریل )
1 2 3 4 5  ...